Pojištění vozidel

Často kladené otázky

1. Kdo nemá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?

řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,

složky integrovaného záchranného systému

Bezpečností složky a útvary státu

Dobrovolní hasiči

2. Co se stane, když zákonné pojištění vozidel neuzavřu?

Za nedodržení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla lze podle zákona uložit pokutu ve výši od 5.000 do 40.000 Kč. Pojištění vozidla se prokazuje zelenou kartou.

3. Co když pojištění zaniklo?

Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a vlastník vozidla neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla, lze podle zákona uložit pokutu ve výši od 2 500 Kč do 20 000 Kč.

4. Co když mne chytí policie bez pojištění vozidla?

Řidič, který nepředloží při kontrole Policii ČR zelenou kartu, může být pokutován částkou v rozmezí od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

Za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem, se hradí tzv. sankční pojistné. Za dny, během nichž bylo vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti, bude podle zákona stanoven příspěvek se sazbou v rozmezí od 20 Kč do 300 Kč za den, podle kategorie vozidla.

Navíc bude v případě pojistné události vymáhat Česká kancelář pojistitelů po nepojištěném škůdci částku, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP.

Čím je upraveno pojištění vozidla?

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.

Co obsahuje smlouva o pojištění vozidla?

Pojistná smlouva musí vždy obsahovat:

  • určení pojistitele a pojistníka,
  • údaje o vozidle,
  • dobu trvání pojištění,
  • limit pojistného plnění,
  • výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení,
  • formu a místo oznámení škodné události

Pokud nejsou v době uzavření pojistné smlouvy známy některé údaje o vozidle, které však neznemožňují identifikaci vozidla, sdělí je pojistník pojistiteli dodatečně ve lhůtě, kterou určí pojistitel. Tato lhůta však nesmí být delší než 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů o pojistníkovi a vozidle je pojistník povinen pojistiteli oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

V pojistné smlouvě se smluvní strany mohou od zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla odchýlit pouze v případě, že tím nedojde ke snížení nebo omezení nároků poškozeného vyplývajících z práva na náhradu škody ze zákonného pojištění.

Ihned po uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem tuzemského vozidla vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky.

Co je v podmínkách pojištění vozidel?

Pojistné podmínky vydává pojistitel. Jsou jimi upraveny podmínky vzniku, trvání a zániku povinného ručení, vymezeny pojistné události, stanoveny podmínky, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnou pojistné plnění (výluky z pojištění vozidel) a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen ještě před uzavřením pojistné smlouvy (výjimkou je uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku) a bez souhlasu pojistníka je nelze po uzavření smlouvy již měnit.

Lze pojištění vozidla přerušit?

Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nelze pojištění odpovědnosti přerušit. Pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení povinného ručení, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal tabulku se státní poznávací značkou a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.

 

 

 Nízké ceny v povinném ručení jsou díky portálu kalkulačka.eu

Dále si můžete uzavřít online pojištění: na penzi se zajistíte s naším pojištěním na Penzijní připojištění, slevu na zabezpečení majetku ve vaší nemovitosti- Pojištění nemovitosti, pojistěte vaše děti na úraz na - Úrazové pojištění, Povinné ručení nejlevněji a nejrychleji, Pojištění vozidel kde se dozvíte vše důležité ke kompletnímu pojištění vozidla, Životní pojištění které ochrání rodinu v případě nešťastné události živitele, slevu až ve výši desítky procent na Pojištění domácnosti, jiný zdroj informací ohledně Pojištění vozidel, kde si vozidlo můžete pojistit online.